News Mada : Divers

Skotisma zazavavy : haneho firaisankina etsy Andohatapenaka

Skotisma zazavavy : haneho firaisankina etsy Andohatapenaka

«Mamela marika» ny lohahevitra entin’ny skotisma zazavavy etsy Andohatapenaka, anio,. hanaovana tomban’ezaka ireo asa soa iray isan’andro ataony. Inona ny voka-tsoa azon’ireo nohasoaviny Raha refesina ny tontolo nandalovan’ny skoto zazavavy sy ny tontolo tsy nandalovany, inona ny mahasamy hafa azy ireo

Hanaovana ny tomban’ezaka momba izany indrindra ny hetsika hotanterahina miaraka etsy amin’ny CDA Andohatapenaka anio. Anisan’ny marika avelan’ny sampana mavo 6 – 9 taona) sy maintso (10- 14 taona) ny fizarana fitaovam-pianarana ho an’ireo mpianatra avy amin’ny fianakaviana marefo.

Hizara hafaliana sy traikefa kely ananany koa izy ireo.

Ho an’ny sampana mena kosa (15 – 22 taona), hamboly zanakazo fihinamboa miisa 400 ao Bourbon Analamahitsy sy 100 any Ampangabe izy ireo ho mariky ny fitsinjovana ny zavaboahary.

Marihina fa efa nanomboka ny 8 febroary ny fambolen-kazo ary mbola hitohy kosa ny 8 – 10 marsa izao any Sahafanilo. Zana-kazo maherin’ny 2.000 no kasaina hambolena amin’ity taona ity.

Misy 10 tapitrisa mahery ireo skoto zazavavy maneran-tany, anisany ireo 50 000 isa eto Madagasikara izay ivondronan’ny Fanilon’i Madagasikara, skoto zazavavy katolika. Mpanazava eto Madagasikara, skoto zazavavy protestanta ary ny Kiadin’i Madagasikara skoto ekiomenika.

Nikatroka izy ireo nanomboka eo amin’ny fahenin-taony, ary mandra-pahafatiny. Nobeazina hanaraka ny fomba fisainana sy fiainana skoto, hiaina ny fitsipika sy lalàna na aiza na aiza alehany mba hanasoa ny tanindrazany.

Tatiana A