News Mada : Archives

Resaky ny mpitsimpona akotry : fotoana mahamaitso ahitra

Miomana amin’ny fisedrana ny fitombon’ny fahasahiranana indray izao. Hay ve mbola misy mafimafy kokoa noho izao toe-piainana dinganina anketriny izao hoy ny olona maro Mahagaga koa no nahatonga ny fitenenana izany hoe maitso ahitra, nefa fotoana tena mahamaina ny tany, na ny ahitra aza mitsipozipozy tsy tazana intsony maitso fa lasa mavo matroka toy ny kila. Mandoro ny masoandro, mitombo noho izany ny filan’ny zavaboahary rano sahala amin’ny fitadiavan’ny olona rano fisotro noho ny hetaheta rehefa midanika ny hafanana. Aiza izany fahasahiranan’ny mpamboly eo amin’ny fanondrahana. Saozanina ny anana raha toa tsy ampy tondraka, rariny raha mitaky sandany ny fitombon’ny fahasahiranan’ny tantsaha. Aiza no isehon’izany sandan’izany raha tsy eo amin’ny vidin’ny vokatra izay miantefa any amin’ny mpanjifa tsirairay Efa jifa anefa ny fahefam-bidin’ny maro amin’ny mpanjifa. Atao ahoana, jerem-potsiny toy ny tany nahalavoana Tany mena tsy mirehitra, tavela eo izay mahia tsy maharaka ny onja-piainana. Mitovitovy amin’izany ny fisehon’ny toe-draharaha.Hatrany hatrany dia milaza nanao izay ho afany ny fitondrana, raha toa tsy mahavita firy izy dia mihevitra ho afa-nenina. Toy ny fanaon’ny omby ve ny fifampitondrana eto amin’ny fiarahamonina Ny mahia tsy lelafin’ny namany. Ny tsy maha rariny an’izay, ny olona nametrahan’ny firaisamonina andraikitra na tsy nahavita azy aza dia mitohy amin’ny fisitrahana tombontsoa tazana miha bolangina hatrany. Toy ny tsy toerana fanaovana adidy no nametrahana azy fa seza fiandrianana anatavezan-tena no naroso hivalaparany.Tsy mety fa manitikitika ny saina sy fanahy lalandava ny fisehon’ny toe-draharaha sy ny trangam-piainana eto an-tanindrazana. Mitombo hatrany ny elenelan’ny tsy fitoviana manasaraka ny olom-bitsy mpanana amin’ny ampaham-bahoaka mitombo an’isa mitombo fahasahiranana. Tazana eo amin’ny fiainana andavanandro ny fitresaky ny fiarahamonina. Eny an’arabe, eo ireo misosa any anatin’ny fiara raitra dia raitra, eo ny sasany mitolona mba tsy hisondrotan’ny saran-dàlana amin’ny fitaingenana taksi-be. Mbola maro koa ireo tsy afa-miantehitra afa-tsy amin’ny herin’ny tongony hamindra dia lavitra. Ny làlana no ikambanana, ny làlam-bola kosa tsy iraisana, maizina ve ity iray ity ka sarotra ho an’ny maro no mahita azy Ny marina angamba dia ety izy io ka ibahanan’izay tafiditra ny varavarana. Ny fahatongavana eo amin’ny fitondrana mahatafita ho sakaizan’ny mpanana ka mety hisarika amin’ny fanadinoana ny adidy sy iraka mikasika ny fikarohana tombontsoa ho an’ny rehetra ka hivarinana any amin’ny fiarovana tombon-dàlan’ny vitsy efa lasa aloha.

Léo Raz